ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Share This Speaker
Leave a Comment
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
October 28, 2021
การนำ Digital Tools มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
Expired
October 13, 2021
ไม่ว่าจะ On-Site หรือ Online เครื่องมือดิจิทัลก็ยังมีความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน การสร้างชั้นเรียนผ่าน Social media
Expired