ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาไทย) : ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Ketchatturat สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชา/สาขาวิชา : สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

Share This Speaker
Speaker Details
  • Address
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002