Contact Us 2

อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 6

phone: 043-202899
fax: 043-202899
intercom:
ผู้อำนวยการ 42501-2
งานบริหารสำนักงาน 42506-7
งานพัฒนาการเรียนการสอน 42508-12
งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ (e-Learning, Media)
42515, 42525, (สอบคอม : 42504)


email:
ผู้อำนวยการ
>>>> ltic.director@kku.ac.th
งานบริหารสำนักงาน
>>>> ltic.office@kku.ac.th
งานพัฒนาการเรียนการสอน
>>>>ltic.edu@kku.ac.th
งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ (e-Learning, Media, สอบคอมฯ)
>>>> ltic.psli@kku.ac.th